این وب سایت چکیده اطلاعات دنیا میباشد
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

قو ها در فصل جوجه اوری حالت تهاجمی پیدا میکنند انها معمولا اشیانه ی خود را در کنار خشکی کمی دور تر از قو های دیگر می سازند جایی که تخم از حمله خطر روباه ها در امان باشد و حیوانات دیگر در امان باشد بعد از تخم گذاری قو های ماده رو ی انها میخوابند و نر ها از اشیانه مراقبت میکنند  و برای ماده ها غذا می اورند اما با بیرون امدن جوجه ها از تخم نر و ماده همراه بچه هایشان دنبال غذا میروند  غذا های قو بیشتر گیاهان ابزی و نرم تنان زیر اب است. 


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

حدود یک ماه بعد از تخم گذاری سر از تخم بیرون می اورند انها قبل از ان که بالغ شوند  هیچ شباهتی به پدر و مادر خود ندارند پر وبال انها قهوه ی کدر است و به نظر زیبا هم نمی رسند این پر ها به تدریج میریزند و جای خود با پرهای  سفید و درخشان می دهد.


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

پس از فصل زمستان قو ها اسمان کشور را ترک میکند و برای جوجه اوری به سرزمین های شمالی تر باز میگردند دسته قوهای نر زود تر از دسته ای قو های ماده به زادگاهشان میرسند انها اشیانه ی نو ی می سازند یا اشیانه ی قبلشان را ترمیم میکنند و منتظر می مانند قو های ماده برسند هر سال در فصل بهار قو های تازه بالغ شده جفت گیری میکنند و مسن تر ها به سراغ جفت قدیمی خود می روند انه هکسران وفاداری هستند به همین در بعضی کشور هانماد وفاداری به حساب می ایند.


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

در کشوور ما سه گونه قو دیده می شود ظاهر همه ی انها به هم شبیه است و تفاوتشان در رنگ منقار و اندازه شان است قوهای کوچک و فریاد کش صدایی شبیه شیپور از حنجره ی خود تولید میکنند اما قوی گنگ بر خلاف خویشاوندان دیگرش بی صداست اگر در زمستان برای دیدن قو به کنار رود خانه یا ابگیری رفتید و در میان فریاد پرنده ها صدای ارام و سوت مانندی به گوشتان رسید بالای سرتان را نگاه کنید احتمالا یک دسته قوی گنگ در حال پرواز هستند و بال های بزرگ و قوی انها در برخورد با باد سوت مانندی ایجاد میکند.


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

قو مثل بسیاری از پرندگان دیگر مهاجرت میکننند انه برای انکه در حین پرواز بر نیروی فشار باد غلبه کنند به شکل v حرکت میکنند یعنی یک پرنده در جلو و بقیه در دو ستون در دو طرف و پشت او پرواز میکنند این شکل پرواز به قوها کمک میکند تا کمتر خسته شوند و مسافت های طولانی را طی کنند زیرا یک از بال های هر پرنده در پشت پرندهی جلوی قرار دارد و باعث می شود فشار باد کمتری را تحمل کنند پرند هبه نوبت جایشان را با دسته عوض میکننند تا بال خود را استراحت دهند.


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

افکار انتخابی و باور هایت اینده ی تو را ایجاد میکند ای افکار تجارت هفته ی بعد و سال دیگر را شکل می دهد. برای موفقیت از گفتن( نمیتوانم این انجام بدم) دست بکش تو میتوانی!. شخصیت هر فرد از ظاهرش پیدا است شخصیت تو دائم در حال پرتو افکنی و ابراز وجود است با این وضع مردم ذاتا به تو اعتماد یا از تو سلب اعتماد میکنند.  


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

یک سال پلوتو مساوی است با دونیم قرن زمینی چون این سیاره کوتوله هر ٢۵٠ سال یک بار بر دور خورشید می چرخد. چون قابل توجهی از پلوتو را یخ تشکیل داده است اگر به خورشید نزدیکتر بود به یک ستاره ی دنباله دار تبدیل می شود. وقتی پلوتو در سال ١٨٣٠ میلادی کشف شد ان را (( سیاره ی ایکس )) لقب دادند اما بعد ها یک دختر ١١ ساله داز شهر اکسفورد انگلیس پیشنهاد کرد نام یکی از خدایان یونان قدیم یعنی پلوتو را بر روی ان بگذاریم.  


برچسب‌ها:
تاریخ : پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

در گذشته چینی ها تصور میکردند که زمین بر پشت یک گاو غول پیکر قرار دارد و وقتی این گاو زمین را از یک شانه خود به شانه دیگر پرتاب میکند زمین لرزه اتفاق می افتد وقتی زمین لرزه شدیدی رخ میدهد زمین شکاف می خورد خانه ها فرود میرزند و ساختمان ها مثل قصر هایی مقوایی فرو میرزند انسان همیشه تلاش کرده است که ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله بسازد اخرین طرحی که در این زمینه ارائه شده خانه های به شکل هرم یا مخروط است.


برچسب‌ها:
تاریخ : پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

کنه حشره ای ریز است که میتواند یک سال بدون غذا زنده بماند. فقط پشه ای ماده نیش میزند و از پروتئین خون مکیده شده برای تخمگذاری اسفاده میکند. فقط قورباغه های نر قورقور میکنند. چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است. وزن کل بدن موریانه ها ده برابر وزن کل انسان است.


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

هنگام رشد جنین سر و مغز او سریع تر از بخشهای دیگر بدن رشد می کند. وقتی نوزاد به دنیا می اید وزن مغز او یک هفتم وزن بدن است در حالی که مغز یک فرد بزرگسال فقط یک چهلم وزن بدن است. سر انسان تا دوران بزرگسالی در مقایسه با کل بدن او بزرگ با قی می ماند. سرعت رشد نوزاد قبل از تولد خیلی بیشتر از زمانی است که به دنیا می اید. اگر این سرعت رشد پس از تولد کند نمی شود جثه ی یک فرد بالغ از خورشید بزرگتر میشود!     


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

شوک الکتریکی انها میتواند یک اسب را از پا در اورد. اما این جانوران معمولا از سایر ماهی ها و قورباغه ها تغذیه می کنند.


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

فیل ها یقینا حافظه ی خوبی دارند و میتوانند فرامین زیادی را فرابگیرند و اطاعت کنند ای فرامین از وارد اوردن ضربه ارام به پشت گوشها تا دستورات کلامی و زبانی را در بر گیرند. وقتی فیل فرامین را اموزش می بیند دیگر هرگز انها را فراموش نمی کند. به نظر می رسد که فیل ها می توانند انسان ها را نیز به یاد اورند و خوبی و بدی انها را به خاطر بسپارد.  


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

پرستو ها در حال پرواز به خواب میروند. دانشمندان به کمک تصاویر رادار دریافته اند که این پرندگان بعضی وقتها تمام طول شب را در ارتفاع زیاد به پرواز و سر خوردن در هوا ادامه می دهند به عقیده ی انان پرنده ها در فواصل کوتاهی که سوار بر جریان های هوا هستند به خواب میروند سپس بیدار می شوند و دوباره به بال زدن ادامه میدهند.  


برچسب‌ها:
تاریخ : چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

یکی از دستاورد های انقلاب اسلامی ایران ارتقای سطح علمی دانش اموزان و موفقیت های انان در المپیاد جهانی است. برخی از افتخارات جهانی دانش اموزان المپیادی ایران << مقام اول جهان در المپیاد ریاضی و شیمی در سال های ٧۴و٧۵و٧٧بود. مقام دوم جهان در المپیاد  فیزیک و شیمی در سال های ٧٨و٨٠ . مقام سوم جهان در المپیاد فیزیک در سال ٧۴ و ٧٧. مقام چهارم جهان در المپیاد فیزیک و کامپیوتر و ریاضی در سالهای ٧٢ و ٧٩. مقام پنجم جهان در المپاد فیزیک در سالهای ٧٢ و ٨٠. مقام ششم جهان در المپیاد ریاضی و شیمی و کامپیوتر در سالهای ٧١ و ٧٢ و ٧٩ بوده است>>.


برچسب‌ها:
تاریخ : دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()


برچسب‌ها:
تاریخ : شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

در سیاره ی ما زمین هر دقیقه شش هزار رعد و برق ایجاد می شود. حافظه ماهی قرنز فقط حدود سه ثانیه است.برای همین وقتی انها از رودخانه ها و برکه ها می گیرند و در تنگ اب می اندازند چیزی از گذشته یادشان نیست و زیاد غصه نمی خورند ! . پرنده ها نمیتوانند در فضا زنده بمانند. چون برای بلعیدن غذا به نیروی جاذبه نیاز دارند. تعداد حشرات روی زمین دویست میلیون برابر انسان هاست. کانادا در زبان سزخ پوست ها به معنی دهکده ی بزرگ است. کشور امریکا پنج دررصد از جمعیت جهان و 25 درصد از زندانیان دنیا را در خود جای دادند.اگر ماهی قرمز را مدتی در اتاق تاریک بگذارید رنگ ان کم کم سفید می شود.    


برچسب‌ها:
تاریخ : شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

بزرگ ترین تفریح کار است. به هنگام خشم نه دستور نه تنبیه و نه فرمانی ده. دوست خوب به هنگام  سختی به درد می خورد نه در موقع تفریح.


برچسب‌ها:
تاریخ : شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
نویسنده : ๖мƦ.~̮͠๖Ƥд๔єϟ♅aђ
نظرات ()

بازها هنگام فرود امدن میتوانند سرعت خود را تا 250 کیلومتر بالا ببرند. دریاچه ی بایکال در سیبری عمیق ترین دریاچه ی جهان است و حدود 1731 متر عمق دارد. برخی عطر ها از قیر زغال سنگ ساخته میشونند. ایرانی ها تنها کسانی بودند که از چرخ پره دار استفاده کردند. زبان چینی الفبا ندارد اما پنجاه هزار نشانه دارد که هر یک از انها بر یک منظور یا فکر دلالت میکند. 


برچسب‌ها:
آخرین مطالب
   
 
متن دلخواه شما